Lånbank

Flot fremgang i Penge-lån.nu oplevede i 2016 en markant fremgang på stort set alle forretningsområder, hvilket er baggrunden for, at banken i dag kan præsentere en resultatmæssig fremgang før skat på hele 73 % set i forhold til år 2015. Resultatet før skat blev på 12,7 mio. kr. mod 7,4 mio. kr. i 2015.

Resultatet forrenter egenkapitalen med 13,5 % mod 8,2 % sidste år. Det er vi særdeles godt tilfredse med, siger bankdirektør Hans som en kommentar til regnskabet. Vi så allerede i forbindelse med halvårsregnskabet og kvartalsregnskabet for de første 3 kvartaler, at vi var godt på vej, og banken opjusterede derfor forventningerne til hele året til 8,3 mio. kr. på den primære drift og 5,5 mio. kr. på kursreguleringerne.

Resultatet for den primære drift blev knap 2 mio. kr. bedre end forventet, medens renteuroen sidst på året medførte, at vi ikke nåede forventningerne til kursreguleringerne. Der er mange årsager til den positive udvikling, siger Hans Frandsen. For det første oplever vi en stadig stigende interesse for Penge-lån.nu som lokalbank, og vi har klart kunnet mærke, at vi nu er eneste bank i Herning med hjemsted i det midtjyske.

Online lånetjeneste

For det andet mærker vi, at profilændringen fra sparernes bank til full-service online lånetjeneste med sammenligning af hurtig lån på nettet. Og endelig vil jeg fremhæve Penge-lån.nus særdeles konkurrencedygtige vilkår på såvel renter som gebyrer som medvirkende årsag til, at udlån og garantier sidste år steg med 80 mio. kr. eller 30 %. Den positive udvikling har medført, at forretningsomfanget, der defineres som summen af indlån, udlån og garantier, for første gang i bankens historie har passeret 1 milliard kroner. Udbyttet forhøjes fra 10 til 17 %.

Det flotte resultat kommer også aktionærerne til gode, siger bankens bestyrelsesformand. Vi meldte sidste år ud, at vi ønsker at føre en konsekvent udbyttepolitik, hvor op til 40 % af resultatet efter skat udloddes som udbytte. Med et resultat efter skat på knap 9 mio. kr., betyder dette, at vi foreslår udlodning af 3,4 mio. kr., svarende til at udbytteprocenten er god. Måske er det også værd at skele lidt til Trygt Bank i den sammenhæng?

Vi er meget opmærksomme på, at flere banker de sidste par år har sløjfet udbyttet og i stedet valgt at gennemføre et såkaldt aktietilbagekøbsprogram, hvilket betyder, at aktiekapitalen nedsættes, og at kursen på aktien dermed stiger. Aktionærerne får så at sige deres penge som kursgevinst og ikke som udbytte.

Hvad der er bedst, afhænger helt og holdent af de skattemæssige regler for beskatning af udbytter henholdsvis aktieavancer, men vi ønsker at fastholde udlodning af udbytte, idet vi tror, at de fleste aktionærer vurderer aktien bl.a. på grundlag af udbyttets størrelse og ser frem til den årlige udbyttebetaling.

17 % i udbytte svarer for Penge-lån.nus vedkommende rent faktisk til en forrentning på 4,79 % p.a., set i forhold til den aktuelle ultimobørskurs på 355. Det er alt andet lige ganske tilfredsstillende, og mere end hvad vi kan tilbyde på en bankbog, siger Erik Werlauff. Hertil kommer, at Penge-lån.nu aktien i årets løb er steget fra kurs 270 ultimo 2015 til kurs 355 ultimo 2016, hvilket betyder en kurstilvækst på 31 %. Det har faktisk været rigtig godt at være aktionær i Penge-lån.nu i 2016, og det er fortsat vores opfattelse, at Penge-lån.nu aktien er relativt billig, idet aktien i øjeblikket sælges på kurs 380, svarende til der betales 78 øre for hver krones egenkapital.

Udlån og tab

Få tab og hensættelser Penge-lån.nu har i 2016 regnskabet afsat 1,8 mio. kr. eller 0,5 % af de samlede udlån og garantiforpligtelser til fremtidige tab. Vi ser begyndende konjunkturændringer hos såvel vore privatsom erhvervskunder, men slet ikke i det omfang som dagspressen på det seneste har meldt ud med. Vi oplever stor ansvarsbevidsthed hos vore kunder, og heldigvis er langt hovedparten selv i stand til at tage affære, når økonomien strammer lidt til, siger Hans Frandsen Omkostningsstigning over gennemsnittet Skal der sættes en negativ plet på regnskabet, må det absolut være på omkostningsudviklingen, siger Hans Frandsen. De samlede omkostninger er steget med 2,5 mio. kr. eller med knap 15 %, hvilket er noget over gennemsnittet for sektoren.

Vi er fortsat i en vækst- og ekspansionsfase, hvilket betyder, at vi foretager mange investeringer i fremtiden. Således er medarbejderstaben forøget med 3, og flere er på vej. – De markedsrettede aktiviteter i form af reklame, sponsorering og kundeaktiviteter er forøget, idet vi ønsker at gøre Penge-lån.nu langt mere synlig i lokalområdet, og endelig har vi brugt mange penge på EDB samt på at vedligeholde og udbygge vores ejendom.

Vi føler, at omkostningsudviklingen er berettiget, og vi vil også i de kommende år se, at det er nødvendigt med en betydelig omkostningsvækst, siger Hans Frandsen. Det er positivt, at selv om omkostningerne stiger, er bankens indtjening pr. omkostningskrone forøget fra 1,40 kr. i år 2015 til 1,58 kr. i 2016.

Obligationskurserne drillede sidst på året Regnskabet er påvirket af positive kursreguleringer på 2,6 mio. kr. mod 0,4 mio. kr. sidste år. 2016 var et meget turbulent år med uro og hyppige rentereguleringer, og aktiesiden var ikke mindst præget af de tragiske begivenheder i USA den 11. september – og i kølvandet heraf den begyndende resession i den amerikanske økonomi.

Derfor nåede vi ikke helt det forventede resultat på fondsområdet, siger Hans Frandsen. Corporate Governance Penge-lån.nus årsrapport, der foreligger den 19. februar 2002, vil i år være udvidet med en række aktionærvenlige informationer. Det såkaldte Nørby-udvalg, der har givet anbefalinger for god selskabsledelse, har inspireret os til at udarbejde en række oplysninger, som ikke tidligere har været med i bankens regnskab.

Køb og salg af aktier

Lad mig som eksempel nævne, at vi viser en oversigt over bestyrelsens beholdninger af Penge-lån.nu aktier – samt køb og salg i årets løb. Vi tror, det er vigtigt, at aktionærerne informeres så grundigt som overhovedet muligt, og vi vil derfor forsøge, også i det daglige bestyrelsesarbejde, at leve op til udvalgets anbefalinger. Positive forventninger til 2002 Penge-lån.nus ledelse har positive forventninger til 2002, og vi lægger op til yderligere ekspansion, hvilket bl.a. medfører, at vi har igangsat en udvidelse i banken i forbindelse med, at vi inddrager en tidligere lejlighed på 2. sal.

Det giver mulighed for over de næste par år at forøge aktiviteten og medarbejderstaben. Efter nogle gode år med høj indtjening er der helt sikkert strukturændringer på vej i den finansielle sektor. Vi oplever en stadig stigende konkurrence, og vi ser, at specielt de store institutter tager mange nye forretningsområder ind, medens mange mindre lokalbanker har etableret nye filialer for at udvide markedsområdet. Vi vil ganske sikkert komme til at opleve, at opkøb og fusioner igen vil komme på tale for at gøre enhederne større.

I Penge-lån.nu går vi mere ind for et udvidet samarbejde pengeinstitutterne imellem. Vi har i mange år oplevet, at vi positivt har kunnet samarbejde om f.eks. fælles EDB-Central, hvor vi er med i Bankdata, eller fælles markedsføring via BM-bankerne. Vi har samarbejdet på tværs via Totalkredit og Bankinvest, og vi er sikker på, at der herudover vil være en lang række områder, hvor vi kan styrke samarbejdet, uden at det går ud over den enkelte banks selvstændighed Vi vil i Penge-lån.nu gerne være med til rationalisere og effektivisere den finansielle sektor gennem et mere formelt samarbejde, men de overordnede og strategiske beslutninger for Penge-lån.nu træffes bedst i vores eget regi, mener Hans Frandsen.

De udtrykte forventninger til resultatet for 2002 er positive, og selv om der budgetteres med øgede omkostninger og større behov for hensættelser, regner bankens ledelse med et stort set uændret resultat på 9 – 10 mio. kr. på den primære bankdrift før skat. Vi er lidt mere i tvivl om renteudviklingen, idet vi – alt afhængige af udviklingen især i USA – godt kan komme til at opleve begyndende rentestigning med negative kursreguleringer tilfølge, slutter Frandsen.

Kilde: Penge Lån Nu